Acceptable Use Policy Hosting.nl

Acceptable Use Policy Hosting.nl

I. Klanten van Hosting.nl waarvan wordt vastgesteld dat zij deze voorwaarden overtreden (uitsluitend en alleen ter beoordeling van Hosting.nl) worden onderworpen aan onmiddellijke schorsing en uiteindelijke opheffing van het account zonder restitutie van vooruitbetaalde diensten.
II. Hosting.nl kan de klant aansprakelijk stellen voor veroorzaakte schade en voor de kosten die gemaakt worden om deze voorwaarden te handhaven.
III. Enige daad die resulteert in het onderbreken van de diensten aan andere Hosting.nl klanten of aan andere Internet-gebruikers onderwerpt de klant aan onmiddellijke opheffing van het account zonder restitutie van vooruitbetaalde diensten, en kan de klant onderwerpen aan aansprakelijkheid voor de kosten van verloren diensten, plus de kosten van het onderzoek en eventueele strafrechtelijke vervolging.
IV. Enige poging zich ongeoorloofd toegang te verschaffen tot enig systeem, hetzij in het netwerk van Hosting.nl, hetzij in enig ander netwerk, zal de klant onderwerpen aan disciplinaire maatregelen, tot en met, maar niet beperkt tot, onmiddellijke opheffing van de account zonder restitutie voor vooruitbetaalde diensten, en kan de klant onderwerpen aan aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door het verkrijgen van ongeoorloofde toegang of een poging ongeoorloofde toegang te verkrijgen.
V. De klant verklaart zich akkoord met het vergoeden van de kosten die Hosting.nl maakt om enig incident dat in deze Voorwaarden wordt genoemd te onderzoeken en af te wikkelen.

1. Accounts en wachtwoorden

A. De klant zal identificatiegegevens (login-namen, wachtwoorden), adresgegevens en/of codes met de uiterste zorgvuldigheid bewaren.
B. Identificatiegegevens, adresgegevens en/of codes mogen niet worden gedeeld met enige andere partij zonder de uitdrukkelijke toestemming vooraf van Hosting.nl.
C. De klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor enig misbruik dat wordt begaan met gebruikmaking van de identificatiegegevens die aan de klant toebehoren, ongeacht de identiteit van de persoon die het misbruik feitelijk pleegt.

2. Netwerkgebruik

Het is klanten niet toegestaan de systemen en/of netwerken van Hosting.nl te gebruiken om:

A. systemen in het netwerk te verstoren.
B. netwerkdiensten of netwerkcommunicatie te verstoren.
C. te pogen veiligheidsmaatregelen van enig aan Internet gekoppeld systeem te doorbreken.
D. de apparatuur, hardware, software, data of diensten van Hosting.nl te beschadigen of in het ongerede te brengen.
E. het systeem te gebruiken voor illegale doeleinden.
F. bedrieglijke online marketingpraktijken uit te voeren.
G. inbreuk te maken op de privacy van individuele gebruikers door middel van het bekijken van hun e-mail of hun private communicatie met andere gebruikers.
H. virussen of andersoortige vormen van malicieuze programma’s in het netwerk of systeem te introduceren.
I. het systeem aan te wenden om zonder toestemming toegang te verkrijgen tot andere computersystemen, netwerken of programma’s.
J. ongeoorloofde toegang te verkrijgen (of pogen te verkrijgen) tot systemen of netwerken, daaronder begrepen enige poging een systeem of een netwerk te proben, scannen of testen op kwetsbaarheden, of om beveiligings- of authenticatiemaatregelen te doorbreken zonder expliciete toestemming van de eigenaar van het systeem of het netwerk.

K. zonder toestemming data of verkeer van enig netwerk of systeem te monitoren zonder expliciete toestemming van de eigenaar van het systeem of het netwerk.
L. diensten aan een gebruiker, systeem of netwerk te verstoren, inclusief, maar niet beperkt tot, mailbombing, flooding, moedwillige pogingen een systeem te overbelasten, en broadcast-aanvallen.
M. doelbewust op zoek te gaan naar informatie over anderen, of bestanden, andere gegevens of wachtwoorden van anderen te kopieren of te wijzigen, of zich voor te doen als een andere gebruiker, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van die gebruiker.
N. inbreuk te maken op wettelijke bescherming van auteursrecht of licentiering van programma’s en gegevens.
O. inbreuk te maken op de integriteit van computer- en netwerksystemen; voorbeeld: klanten zullen niet opzettelijk programma’s ontwikkelen of gebruiken die andere gebruikers hinderen of een computer, computersysteem of netwerk infiltreren en/of beschadigen of de software-componenten van een computer, computersysteem of netwerk wijzigen.
P. enig materiaal te versturen (via e-mail, uploaden, posten of anderszins) dat, opzettelijk of niet, enige toepasselijke nationale of internationale wet, of enige regels die daaruit voortvloeien, overtreedt.
Q. enig materiaal te versturen (via e-mail, uploaden, posten of anderszins) dat bedreigingen bevat of oproept tot lichamelijk geweld of het vernielen van eigendommen.
R. enig materiaal te versturen (via e-mail, uploaden, posten of anderszins) dat bij een andere Internet-gebruiker overlast veroorzaakt.
S. frauduleuze aanbiedingen te doen om producten, onderwerpen of diensten te kopen of te verkopen, of om enige vorm van financieel bedrog te promoten, zoals (maar niet beperkt tot) “piramide-systemen”, “snel rijk worden-systemen” of “kettingbrieven”.
T. identificerende netwerk-header-informatie toe te voegen, te verwijderen of te veranderen met het doel te bedriegen en te misleiden.
U. te pogen zich als een ander voor te doen door gebruikmaking van vervalste headers of andere identificerende informatie.
V. toegang te verkrijgen, of pogen toegang te verkrijgen tot de accounts van anderen, of om binnen te dringen, of pogen binnen te dringen, in beveiligingsmaatregelen van de computersoftware of -hardware, elektronische communicatiesystemen of telecommunicatiesystemen van Hosting.nl of een andere partij, ongeacht of de toegang resulteert in beschadiging of verlies van gegevens.
W. enig materiaal te versturen (via e-mail, uploaden, posten of anderszins) dat inbreuk maakt op auteursrecht, handelsmerk, patent, handelsgeheim of andere eigendomsrechten van een derde partij, inclusief, maar niet beperkt tot, het ongeoorloofd kopieren van auteursrechtelijk beschermd materiaal, het digitaliseren en distribueren van fotomateriaal uit tijdschriften, boeken of andere auteursrechtelijk beschermde bronnen, en het ongeoorloofd verzenden van auteursrechtelijk beschermde software.
X. persoonlijke gegevens van derden te verzamelen, of pogen te verzamelen, zonder hun medeweten of instemming.
Y. e-mail te versturen berichten te posten of anderzins te doen om de website, producten, onderwerpen of diensten te kopen, te verkopen, of te promoten zonder expliciet vooraf verkregen toestemming van derden om zulks te doen.

3. E-mail

Het is klanten niet toegestaan om:

A. ongevraagde commerciële e-mail (“UCE”) of ongevraagde bulk e-mail (“UBE”) te verzenden naar enige Internet-gebruiker via een Hosting.nl account of via enige andere netwerkverbinding die op enigerlei wijze Hosting.nl impliceert.
B. e-mail, al of niet anoniem, te gebruiken om bedreigende of overlastgevende boodschappen te verzenden.
C. e-mail te versturen naar meer dan 10 adressen tegelijkertijd (gebruikmakend van To-, Cc- of Bcc-headerregels), met uitzondering van mailinglists onder beheer van Hosting.nl.
D. e-mail te verzenden naar meer dan in totaal 100 adressen zonder voorafgaande toestemming van Hosting.nl; artikel 3C blijft van toepassing wanneer toestemming is verleend.
E. enig deel van de header-informatie in een e-mailbericht te vervalsen.
F. tijdelijk of permanent een onvoldoende beveiligde mailserver aan het netwerk van Hosting.nl te koppelen. Uw mailserver mag alleen binnenkomende e-mail accepteren die bestemd is voor uw eigen domein(en), en alleen uitgaande e-mail verzenden als die afkomstig is uit uw eigen netwerk/IP-reeks. Uw server mag onder geen beding mail afkomstig van buiten uw netwerk accepteren en deze vervolgens eveneens buiten uw netwerk afleveren. Kortom: uw mailserver moet begin- of eindstation voor e-mail zijn, geen tussenstation. Hosting.nl behoudt zich expliciet het recht voor een onvoldoende beveiligde mailserver zonder kennisgeving vooraf te blokkeren.
G. elke vorm van mailinglist-gebruik binnen het netwerk van Hosting.nl moet voldoen aan de richtlijnen van MAPS http://mail-abuse.org/manage.html en RFC 3098 http://www.faqs.org/rfcs/rfc3098.html. Deze richtlijnen maken integraal deel uit van deze AUP.

4. WWW
Hosting.nl behoudt zich het recht voor enige door de klant geproduceerde informatie, die als aanstootgevend wordt beoordeeld door leden van de Internet-gemeenschap, of onwettig is volgens nationale of internationale regelgeving (specifiek, maar niet uitsluitend, beschermd materiaal), van zijn servers te verwijderen. Onder ‘aanstootgevend’ wordt tevens verstaan het adverteren van de website op een wijze die in artikel 3 en 4 van deze AUP wordt verboden (‘spamvertizing’), waarbij het niet van belang is of het adverteren van de website via een andere ISP plaatsvindt. Herhaalde klachten kunnen resulteren in het opheffen van het account van de klant en het verwijderen van opgeslagen gegevens zonder voorafgaande kennisgeving.

Overtredingen mogen gemeld worden aan: abuse@hosting.nl.